Artikel 1 : Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten m.b.t. werving & selectie van personeel door AJ Recruit.

Artikel 2 : Deontologie
Als werving en selectiekantoor handelt AJ Recruit in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van toepassing op de werving en selectiekantoren en in overeenstemming met de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Gegevens kunnen slechts worden opgenomen mits toestemming van de kandidaat. Indien het CV expliciet een gegeven vermeldt dan geldt dit als impliciete toestemming.

Artikel 3 : Vrijblijvende offertes
Alle offertes en aanbiedingen van AJ Recruit zijn vrijblijvend. Aan de offerte of aanbieding kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de kandidaat waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft ondertussen niet meer beschikbaar is.

Artikel 4 : Informatieverstrekking en zorgvuldigheid
De opdrachtgever is gehouden AJ Recruit tijdig alle informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn.
De opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door AJ Recruit is voorgedragen, en met de bij deze voordracht verstrekte informatie. Dit houdt tevens in dat de opdrachtgever gehouden is aan AJ Recruit binnen een redelijke termijn nadat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden, een verslag van dit gesprek te verstrekken.

Artikel 5 : Aansprakelijkheid
AJ Recruit is slechts verbonden door een inspanningsverbintenis voor de totstandkoming van de overeenkomsten. Om die reden kan geen garantie worden gegeven omtrent het resultaat van de opdracht.
De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. AJ Recruit zal voorafgaandelijk en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat de opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. AJ Recruit is niet aansprakelijk als blijkt dat de kandidaat niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij AJ Recruit aantoonbaar nalatig is geweest bij de werving en selectie. Eventuele aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot maximaal de voor die opdracht ontvangen vergoeding.
AJ Recruit is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en verliezen veroorzaakt door kandidaten die door haar aangebracht zijn.
De opdrachtgever vrijwaart AJ Recruit tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden.

Artikel 5.1: Garantie – No Cure No Pay Plan
Bij de AJ Recruit No Cure No Pay wordt een garantie gegeven van 3 maanden, tenzij anders is vermeld op de overeenkomst offerte. D.w.z. dat als de kandidaat binnen deze periode zijn ontslag geeft of ontslagen wordt door de opdrachtgever, AJ Recruit dan kosteloos een nieuwe kandidaat zoekt. Het ontslag door de opdrachtgever moet wel eerst gemeld en besproken zijn met AJ Recruit.
AJ Recruit kan ook als bemiddelaar optreden bij enige problemen, binnen deze periode.
De garantie start op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst tussen kandidaat en opdrachtgever werd ondertekend.

Artikel 5.2: Garantie – Retainer Plan
Bij de AJ Recruit Retainer Plan wordt een garantie gegeven van 3 maanden, tenzij anders is vermeld op de overeenkomst offerte. D.w.z. dat als de kandidaat binnen deze periode zijn ontslag geeft of ontslagen wordt door de opdrachtgever, AJ Recruit dan kosteloos een nieuwe kandidaat zoekt. Het ontslag door de opdrachtgever moet wel eerst gemeld en besproken zijn met AJ Recruit.
AJ Recruit kan ook als bemiddelaar optreden bij enige problemen, binnen deze periode.
De garantie start op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst tussen kandidaat en opdrachtgever werd ondertekend.

Artikel 5.3: Garantie – Geldteruggarantie geen geschikte kandidaat
Bij alle AJ Recruit plannen is er een 90 dagen geldteruggarantie indien AJ Recruit niet in staat is om een geschikte kandidaat aan te bieden. De garantie start op het ogenblik dat de overeenkomst offerte tussen de opdrachtgever en AJ Recruit werd ondertekend. De garantie bestaat uit een terugbetaling van het volledige bedrag dat vermeld staat in de ondertekende overeenkomst offerte tussen de opdrachtgever en AJ Recruit. De terugbetaling zal uitgevoerd worden binnen de 5 werkdagen na verloop van de 90 dagen geldteruggarantie. De garantie periode wordt met 20 dagen verlengd indien het definitief besluit tot aanwerving werd genomen op dag 70 of later van de overeenkomst.

Artikel 5.4: Garantie – Geldteruggarantie geen geschikte kandidaat
Indien de opdrachtgever de samenwerking wenst stop te zetten, om welke reden dan ook., kan hij de schorsing van de samenwerking aangeven via email of per post. Indien echter men spreekt een geval van nietigheid van het contract tussen de opdrachtgever en AJ Recruit ten gevolge van niet-naleving door de opdrachtgever van wettelijke verplichtingen of ten gevolge van foutieve inlichtingen door de opdrachtgever verstrekt bij het sluiten van het contract, is de opdrachtgever volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht de vergoedingen die AJ Recruit normaal gezien zou ontvangen hebben, te betalen. AJ Recruit heeft het recht een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat zij de omvang van enige schade van deze foutieve inlichtingen kan bewijzen. Hiervan kan afgeweken worden door middel van een toevoeging in de overeenkomst en bij uitsluitsel van Artikel 5.4, toegekend door AJ Recruit.
Bij de start van de samenwerking wordt binnen de 1 dag de dienstenkost (ex. btw) zoals vermeld in de overeenkomst offerte per geplaatste vacature, gefactureerd. Indien de opdrachtgever niet tot aanwerving overgaat, wordt de werkingskost volledig terugbetaald of gecrediteerd.

Artikel 6 : Verbod op afwerving
AJ Recruit zal gedurende een periode van 12 maanden na de totstandkoming van een wervingsovereenkomst of gedurende de periode dat er een samenwerking bestaat tussen AJ Recruit en de opdrachtgever, zich ervan onthouden werknemer(s) van de opdrachtgever te benaderen met de intentie als tussenpersoon op te treden tussen deze werknemer(s) en een andere werkgever, tenzij de werknemer hiertoe zelf het initiatief neemt door duidelijk kenbaar te maken een functie elders te willen aanvaarden.

Artikel 7 : Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 8 : Niet – concurrentiebeding
Indien de opdrachtgever een door AJ Recruit aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst en binnen 12 maanden na de eerste voorstellingen van de kandidaat door AJ Recruit aan de opdrachtgever alsnog een arbeidsovereenkomst tussen de opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee.
Dit geldt ook voor de spontane voorstelling van profielen. Het betalen van de fee, blijft gelden gedurende de 12 maanden die volgen op de eerste voorstelling.
Het is de opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de opdrachtgever dit verbod overtreedt, is hij gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20% van het bruto jaarsalaris van de kandidaat. Hiervan wordt afgeweken indien de opdrachtgever een bedrijf betreft waarbij outsourcing of consultancy hun corebusiness is.
Dit artikel is reeds van toepassing vanaf het eerste contact tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, zelfs voor de daadwerkelijke start van de opdracht.
Dit artikel is eveneens van toepassing op alle kandidaten die worden voorgedragen door AJ Recruit.

Artikel 9 : Betaling en additionele kosten
De facturen van AJ Recruit zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto. Bij betaling anders dan door cash, overschrijving, domiciliëring of cheque, zijn de kosten van inning ten laste van de opdrachtgever. Betalingstermijn bedraagt 1 dag. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst van de factuur of op de overeengekomen vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 0,85% per maand verschuldigd en bovendien een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van € 125 per factuur. De wissels van AJ Recruit kunnen deze regeling niet veranderen en scheppen geen enkele schuldhernieuwing. De kandidaat is niet gemachtigd om facturen te innen.
Zowel opdrachtgever als kandidaat, gaan er mee akkoord dat het arbeidscontract, na een definitief besluit, binnen de 10 werkdagen getekend zal worden. Ongeacht de datum van indiensttreding of tenzij in onderling akkoord en met uitdrukkelijk akkoord tussen de opdrachtgever en AJ Recruit.
Indien de opdrachtgever zijn wettelijke verplichtingen of de contractuele (i.e. bijzondere en algemene) voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling worden alle facturen van AJ Recruit onmiddellijk opeisbaar en heeft AJ Recruit het recht, zonder aangesproken te kunnen worden tot betaling van enige schadevergoeding, alle lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen. De opdrachtgever zal AJ Recruit integraal vrijwaren voor alle nadelige gevolgen die AJ Recruit in dit verband zou kunnen lijden.
Alle klachten betreffende facturen moeten AJ Recruit binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is iedere klacht onontvankelijk.

Artikel 10: Geen afwijking van de algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Een verwijzing door de opdrachtgever naar zijn eigen algemene voorwaarden sorteert geen effect. Een afwijking op de algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien deze schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 11 : Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
De overeenkomst tussen de gebruiker en AJ Recruit, hun interpretatie en uitvoering wordt uitsluitend beheerd door het Belgisch Recht.
Elk geschil zal uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van Mechelen
AJ Recruit heeft echter eveneens het recht om te dagvaarden voor de rechtbank die bevoegd zou zijn volgens het gemeen recht.